Hills / Хълмове

$7,200.00
  • Hills / Хълмове

9 Objects, black wooden frames with hills, gouache on recycle paper / 4 
Обекта, черни дървени рамки с хълмове, гваш на рециклирана хартия 
Dimension / Размери: 41,5cm x 51,5cm x 1,25 cm